VUVVEN 2012 KUNNALLISVALLIČENDAT
Suomi jagavuu kundih, kudamil konstitutsien mugah on autonoumii.
Kundien ruado on organizuija kunnan eläjile palveluloi. Kunnat
ollah vastuollizet ezimerkikse lapsien päivyhoijon, perusopastuksen,
vahnoin palveluloin da tervehyönhuollon organizuičendas.

Kunnan korgevin piättäi organ on kunnan eläjien vallittu
nevvosto. Nevvoston deputuatat vallitah kunnallisvalličendas
kerral nelläkse vuvvekse. Tuliet kunnallisvalličendat ollah
pyhänpiän 28.10.2012.

Kunnallisvalličendas voijah andua iäni libo azettuo kandiduatakse
Suomen kanzalazet da tiettylöin ehtoloin mugah kunnas eläjät
toizien mualoin kanzalazet.

Ahvenanmuan muakunnan alovehel ei ole kunnallisvalličendua 
vuonnu 2012.

Iänioigevus - ken suau andua iänen

Kunnallisvalličendas suat andua iänen, ku ollet Suomen libo 
mintahto muun Europan Liittoh kuulujan muan, Islandien libo
Norveegien kanzalaine da täytät alahan luvetellut vuadimukset:

  sinul on 18 vuottu ei myöhembi valličendupäiviä (28.10.2012)
  da sinul on kodikundu Suomes ei myöhembi 7.9.2012

Ku ollet muun muan kanzalaine, suat andua iänen kunnallisvalličendas, ku

  sinul on 18 vuottu ei myöhembi valličendupäiviä (28.10.2012)
  da enne 7.9.2012 sinul on olluh kodikundu Suomes jo kaksi
  vuottu peräkkäi 
	
Kodikundu miärätäh kodikunduzakonan mugah. Puaksuh se on se kundu,
kudamas elät.

Vuvven 2012 kunnallisvalličendas kodikundu miärätäh seh mugah, mi
kundu on merkitty sinun kodikunnakse rahvalistotiedosistiemah
7.9.2012 24 čuasul.

Ku pidänöy, voit tarkistua kodikundutiijon magistruatas. 

Kunnallisvalličendas voit andua iänen vaiku oman kodikunnan
kandiduatale.

Suat kodih ilmoituksen iänioigevukses.

Rahvalistoregistrukeskus da magistruatat pietäh iänioigevusregistrua,
kudamas ollah tiijot kaikis, kel on iänioigevus. Nikenen ei tarviče
erikseh ilmoittauduo iänioigevusregistrah.

Magistruattu työndäy, ei myöhembi 4.10.2012, ilmoituksen
iänioigevukses, ilmoituskartin, jogahizele, kudaman ozuteh on tiijos.
Ilmoituskartis on ohjavoloi, kui iänestiä.


Valličendukelbozus - ken voi olla kandiduattu

Olet valličendukelboine, toizin sanojen voit ruveta kandiduatakse
kunnallisvalličendas, ku täyttänet alahan luvetellut ehtot:

  kundu, kudamas duumaičet ruveta kandiduatakse, on sinun
  kodikundu
  sinul on iänioigevus mistahto kunnas 
  et ole vajaivaldaine, toizin sanojen huolenpidonalaine

Yhtelläh erähät valdivon virgumiehet da kunnan johtos olijat 
virgumiehet da ruadajat ei olla valličendukelbozet.


Kandiduatoin azettamine kunnallisvalličendah

Kunnallisvalličendas kandiduattoi voijah azettua

  registriiruitut puolovehet
  iänioigevuksen kandajat, ku hyö oldaneh perustettu 
  valličenduyhtistys

Valličenduyhtistyksen perustamizeh pidäy olla ei vähembi kymmendy
kunnan eläjiä, kudamil on iänioigevus, no erähis pienis kunnis
kolme libo viizigi eläjiä.

Kaksi libo moni puolovehtu voijah luadie valliččenduliitto.
Kaksi libo moni valličenduyhtistysty voijah luadie yhtehine listu.

Puolovehel, valličenduliitol libo yhtehizel listal voi olla
kandiduatoinnu ei enämbi migu puolitostukerdahine kunnas vallittavien 
deputuatoin lugu. Nevvostoloih vallitah 17-85 deputuattua kunnan 
eläjien luvun mugah.

Jogahizel kandiduatal on oma noumer. Kandiduatois luajitah
bumuagale painettu kandiduattulistoin kombinatsii, kudamah
kandiduatat kirjutetah noumeran mugazes jälletykses algajen
noumeras 2. Kandiduatat on listukombinatsiele sijoiteltu
puolovehien da yhtehizien listoin mugah. Jogahizes kandiduatas
listukombinatsiel on nämmä tiijot: nimi, kandiduattunoumer da
ammatti. Lizäkse listukombinatsies voi nähtä

  mittumat puolovehet ollah valličenduliitos
  mittumat valličenduyhtistykset ollah luajittu yhtehine listu
  mittumat puolovehet ei olla valličenduliitos
  mittumat kandiduatat ei olla yhtehizel listal

Kandiduattulistoin kombinatsii luajitah 27.9.2012.


Iänenandoaijat

Voit andua iänen libo valličendupäivänny pyhänpiän 28.10.2012 libo
enne valličendupäiviä edukädeh iänestykses. Voit andua iänen vaiku
yhten kerran. Kaksi kerdua iänen annandas on miärätty rangaistus
kriminualuzakonas.


Iänenando edukädeh:

Edukädeh iänenando algavuu kolmanpiän 17.10.2012.

Edukädeh iänenando lopeh ulgomualoil suovattan 20.10.2012 da Suomes
tossargen 23.10.2012. Erähis edukädeh iänenandopaikois iänenandoaigu
on lyhyömbi.

Iänen voit andua mistahto edukädeh iänenandopaikas, kodimuas libo
ulgomualois. Edukädeh iänenandopaikkoi ollah:

  kodimuas kundien miärätyt edukädeh iänenandopaikat,
  puaksuh kundien virastot libo poštat.

  monet Suomen posol'stvat ulgomualois

  laitokset, ezim. bol'ničat, sotsiualuhuollon toiminduyksiköt
  da rangaistuslaitokset. Laitoksis iäni voijah andua vaiku
  sie hoijettavat libo niilöih otetut rahvas.

    suomelazet laivat, kuduat ollah ulgomualois edukädeh
	iänestyksen aijannu. Laivas iänen suahah andua vaiku
	laivan ruadajat - matkustajat ei suaha andua iändy laivas.


Iänenando valličendupäivänny:

Valličendupäivänny iänenando on pyhänpiän 28.10.2012 9-20 čuasul.

Valličendupäivänny voit andua iänen vaiku sit kunnas da sil
iänenandopaikal, kudai on kirjutettu sinule työnnetty ilmoituskartih.


Iänenando kois:

Ku sinul ollou vaigei liikkuo libo toimie da et piäze ilmai
liijallizii vaigevuksii iänenandopaikale, voit andua iänen kois
edukädeh iänenandoaijannu. Kois iänenandoh pidäy ilmoittauduo
enne tossarren 16.10.2012 16 čuassuu. 

Ilmoittua pidäy kodikunnan keskusvalličendulaudukunnale. 
Samas talohuos eläi rodn'uhoidai voi tiettylöil ehtoloil sežo
andua iänen.


Nenga annat iänen:

Iäni annetah iänenandopaikal. Voit andua iänen vaiku yhtele
kandiduatale, kudaman nimi on kirjutettu oman kunnan kandiduattulistoin
kombinatsieh.

1) Tovesta oma identitiettu valličenduvirguniekale, toizin sanojen
ozuta pasportu, identifikatsiikarti, ajoluba libo muu sen jyttyine
dokumentu. Valličenduvirguniekku andau sinule iänenandolipun.

2) Mene iänenandokamorkah. Iänenandokamorkas suau olla kerrallah vaiku
yksi ristikanzu.

3) Kirjuta iänenandolippuh sen kandiduatan noumer, kudamale annat iänen.
Suat andua iänen vaiku yhtele kandiduatale. Kirjuta kandiduatan noumer
iänenandolipun syväinpuolel olijah pyörikköh. Nimidä muudu älä kirjuta
iänenandolippuh. Taita iänenandolippu muga, ku kirjutettu noumer jiäy
taitetun lipun sydämeh peittoh.

4) Vie taitettu lippu valličenduvirguniekale. Valličenduvirguniekku 
lyöy štampan lippuh.

5a) Ku andanet iänen valličendupäivänny, lykkiä iänenandolippu
štampanke valličendu-uurnah.

5b) Ku andanet iänen edukädeh, valličenduvirguniekku andau
valličendukanvertan, kudamah salbuat iänenandolipun štampanke.

Ku sinun kygy kirjuttua kandiduatan noumer valličendulippuh ollou 
liijan heikko, suat käyttiä iänenannos ičen vallittuu avvuttajua
libo valličenduvirguniekkua. Avvuttajannu ei sua olla valličendan
kandiduattu. Avvuttajal pidäy pidiä peitos tiijot kudamat
häi sai iänenannos.


Lizätieduo

Lizätiedoloi valličendas andau kunnan keskuvalličendulaudukundu.
Hengikohtastu iänioigevuttu koskijoih kyzymyksih vastuau magistruattu.
Mollembien ozuttehet da telefonnoumeran lövvät ilmoituskartis.

Edukädeh iänenandopaikoin ozuttehet da avvoiolenduaijat, 
kandiduatturegistru da muudu tieduo valličendas voit lugie
oigevusministerstvan valličendusivuloil internetas www.vaalit.fi.

Tiijot kunnallisvalličendan kandiduatois ollah oigevusministerstvan
valličendusivuloil enne ligakuun alguu da tiijot edukädeh
iänenandopaikois enne elokuun puolivälii.


Oigevusministerstvu